Nawigacja

Dokumentacja nauczycieli

Przedmiotowe zasady oceniania - historia

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z HISTORII

W GIMNAZJUM PUBLICZNYM im. JAN PAWŁA II w BISZTYNKU

Podstawa prawna do opracowania Przedmiotowych Zasad Oceniania:

 1. Rozporządzenie MEN z dnia 21.03.2001r.
 2. Statut Szkoły
 3. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania
 4. Podstawa programowa dla gimnazjum

 

Nauczanie historii odbywa się według Programu nauczania historii w gimnazjum –autorstwa Pawła Milcarka, Marka Robaka.

Wykorzystywane są podręczniki – Historia klasa I, autorzy: Lech Trzcionkowski, Leszek Wojciechowski, PWN, 2013, Aprobata MEN; 129/1/2013/z1

                                                – Historia klasa II, autorzy: Jacek Chachaj, Janusz Drob, Leszek Wojciechowski, Aprobata MEN; 129/1/2013/z1

                                                – Przez tysiąclecia i wieki. Podręcznik. Klasa 3. Aprobata MEN; 130/3/2010. Autorzy; Marek Robak, Grzegorz Kucharczyk, Paweł Milcarek


Program realizowany jest w ciągu 6 godzin w trzyletnim cyklu nauczania, w każdej klasie po 2 godziny tygodniowo.

CELE OCENIANIA WEWNĄTRZSZKOLNEGO

 1. Informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie.
 2. Pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju i motywowanie go do dalszej pracy.
 3. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 4. Umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.

KONTRAKT Z UCZNIAMI

 1. Prace klasowe są obowiązkowe i jeśli uczeń opuścił pracę klasową z przyczyn losowych, powinien napisać ją w terminie uzgodnionym z nauczycielem, nie później jednak niż 14 dni po powrocie do szkoły, jeśli uczeń nie przystąpi do jej napisania w ustalonym terminie otrzymuje ocenę niedostateczną.
 2. Praca klasowa obejmuje zwykle jeden dział programowy. Jeżeli dział jest obszerny uczniowie mogą pisać pracę klasową po zrealizowaniu znacznej jego części.
 3. Praca klasowa jest zapowiedziana co najmniej tydzień wcześniej i omówiony jest jej zakres oraz kryteria wymagań.
 4. Uczeń może poprawić tylko oceny niedostateczne. Z pracy klasowej w ciągu 14 dni od napisania pierwszej, ze sprawdzianów, odpowiedzi ustnych, prac domowych, prac długoterminowych na kolejnej godzinie lekcyjnej. Okres ten może być wydłużony o usprawiedliwioną nieobecność ucznia w szkole. Jeżeli uczeń z poprawy otrzyma ocenę taką samą, traci szansę na kolejną poprawę.
 5. Na koniec semestru nie przewiduje się pracy klasowej zaliczeniowej.
 6. Sprawdziany (kartkówki) nie są zapowiadane, materiał, który obejmują dotyczy najwyżej 3 ostatnich lekcji.
 7. Uczeń ma prawo zgłosić w ciągu półrocza 2 nieprzygotowania.

Nieprzygotowania obejmują: brak zadania domowego, odpowiedź, sprawdzian.

Nieprzygotowanie powinno być zgłoszone przez ucznia po sprawdzeniu obecności.

 1. Wszystkie oceny są jawne, a ocenione prace pisemne przechowywane cały rok szkolny i udostępniane do wglądu dla ucznia i jego rodziców lub prawnych opiekunów.
 2. Oceny z prac klasowych, sprawdzianów i odpowiedzi ustnych wystawiane są wg kryteriów:

 

 Poziom opanowania treści kształcenia w %

Ocena

0% - 30%

Niedostateczny (ndst) 1

31% - 49%

Dopuszczający (dop) 2

50% - 69%

Dostateczny (dst) 3

70% - 90%

Dobry (db) 4

91% - 95%

Bardzo dobry (bdb) 5

96% - 100%

Celujący (cel) 6

 

 1. Każdy uczeń powinien otrzymać w ciągu semestru minimalną liczbę ocen podaną w tabeli.

 

Narzędzia pomiaru osiągnięć

Ilość ocen

Ilość ocen

Ilość ocen

Kl. I

Kl. II

Kl. III

Prace klasowe

2

2

2

Sprawdziany

1

1

1

Odpowiedzi ustne

1

1

1

Praca domowa, praca długoterminowa

1

1

 

1

 

Aktywny udział w zajęciach

 
 1. Uczeń ma obowiązek prowadzenia zeszytu, w którym powinny znajdować się zapisy tematów, notatki, zapisy poleceń ustnych lub pisemnych prac domowych. Zeszyt powinien być prowadzony systematycznie. W przypadku nieobecności ucznia w szkole, powinien go uzupełnić.
 2. Na końcu roku szkolnego system oceniania podlega ewaluacji.

NARZĘDZIA I WARUNKI POMIARU OSIĄGNIĘĆ

  I  Pomiar osiągnięć uczniów odbywa się za pomocą następujących narzędzi: prace klasowe, sprawdziany, odpowiedzi ustne, prace długoterminowe, prace domowe, aktywność.

Osiągnięcia ucznia są podsumowane oceną w dzienniku.

II  Częstotliwość pomiaru osiągnięć: prace klasowe - co najmniej 1 w semestrze, ale nie więcej niż 3; sprawdziany co najmniej 1 w semestrze; odpowiedzi ustne - co najmniej 1 w  semestrze; prace długoterminowe – przynajmniej 1 w ciągu roku; prace domowe - w zależności od potrzeb.

III Obserwacja ucznia uwzględniająca: przygotowanie do lekcji; prowadzenie zeszytu; wypowiedzi na lekcji; praca w grupie; posługiwanie się pomocami naukowymi; podsumowywana w formie ustnej oceny opisowej na bieżąco, pod koniec każdego semestru oceną w dzienniku.

 IV Inne formy aktywności: pisanie i prezentacja referatów; wykonywanie albumów, plakatów, makiet, pomocy naukowych; udział w konkursach.

Oceny za pracę w grupie wystawione są po uwzględnieniu samooceny ucznia i jego pracy przez kolegów.

OCENA BIEŻĄCA I JEJ KRYTERIA

I Do ustalenia oceny stosuje się skalę: 6 – celujący; 5 - bardzo dobry; 4 – dobry; 3 – dostateczny; 2 – dopuszczający; 1 - niedostateczny

Oceny mogą być różnicowane dodatkowo poprzez stosowanie znaku "+".

II Kryteria ocen:

wypowiedzi ustne

oceniana jest zawartość rzeczowa, umiejętność formułowania myśli, stosowanie terminologii geograficznej, zgodność z poziomem wymagań, umiejętność ilustrowania wypowiedzi poprzez wykorzystanie pomocy naukowych (mapy, tablice graficzne) itp.

 • celujący - odpowiedź wskazuje na szczególne zainteresowanie przedmiotem, spełniając kryteria oceny bardzo dobrej, wykracza poza obowiązujący program nauczania, zawiera treści pozaprogramowe - własne przemyślenia i oceny,
 • bardzo dobry - odpowiedź wyczerpująca, zgodna z programem, swobodne operowanie danymi i dostrzeganie związków między nimi,
 • dobry - odpowiedź zasadniczo samodzielna, zawiera większość wymaganych treści, poprawna pod względem języka, nieliczne błędy, nie wyczerpuje zagadnienia,
 • dostateczny - uczeń zna najważniejsze dane i zjawiska, umie je zinterpretować, odpowiedź odbywa się przy niewielkiej pomocy nauczyciela, występują nieliczne błędy rzeczowe,
 • dopuszczający - niezbyt precyzyjne odpowiedzi na pytania nauczyciela, braki w wiadomościach i umiejętnościach, podanie nazwy zjawiska lub procesu przy pomocy nauczyciela,
 • niedostateczny - nie potrafi rozwiązać zadań teoretycznych lub praktycznych o elementarnym stopniu trudności nawet z pomocą nauczyciela, nie udziela odpowiedzi na większość pytań zadanych przez nauczyciela, ma braki w wiadomościach koniecznych.

prace pisemne

 • sprawdziany składają się z kilku krótkich pytań, pytania są punktowane,
 • prace klasowe zawierają kilka lub kilkanaście pytań bądź też są w formie testu, testy zawierają zadania otwarte lub zamknięte, którym jest przyporządkowana określona liczba punktów,

Prace klasowe i sprawdziany są oceniane zgodnie z wymaganą ilością punktów na daną ocenę.

Prace długoterminowe

przy ustaleniu oceny brane są pod uwagę: sposób zaplanowania, samodzielność, wartość merytoryczna, umiejętność prezentacji wyników, oryginalność pomysłowość, estetyka wykonania, kompletność, możliwości ucznia,

prace domowe

ocenie podlegają: pomysłowość rozwiązania, poprawność rzeczowa, umiejętność prezentacji (w przypadku prac ustnych), zgodność z poziomem wymagań,

praca w grupie

bierze się pod uwagę: precyzyjność, stopień zaangażowania, efektywność, czas jej wykonania,

 W stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe (uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z realizowanego programu nauczania) potwierdzone pisemną opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej upoważnionej poradni specjalistycznej, nauczyciel obniży wymagania edukacyjne w porozumieniu z jego rodzicami oraz pedagogiem szkolnym.

SPOSÓB USTALANIA OCENY SEMESTRALNEJ I KOŃCOWOROCZNEJ

Przy ustalaniu oceny semestralnej i końcoworocznej nauczyciel bierze pod uwagę stopnie ucznia z poszczególnych obszarów działalności według następującej kolejności: prace klasowe; sprawdziany i odpowiedzi ustne; aktywność na zajęciach; aktywność pozalekcyjna; prace domowe i prace długoterminowe.

Ocena końcoworoczna wyliczana jest jak semestralna z uwzględnieniem tejże.

Przy wystawianiu oceny końcoworocznej w klasie trzeciej nauczyciel bierze pod uwagę osiągnięcia ucznia w klasie pierwszej i drugiej.

Mirosław Domżalski

 

Aktualności

Kontakt

 • Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Bisztynku
  ul. Kolejowa 5, 11-230 Bisztynek
 • 0 89 718 90 52

Galeria zdjęć